DOŁĄCZ DO NAS, POCZUJ SIĘ FIT !

Planet Fitness Club s.c.
ul. Sikorskiego 15, Częstochowa
Poniedziałek - Piątek 630 - 2200
Sobota 730 - 1800
Niedziela 730 - 1800
Pon. - Pt. 630 - 2200
Sob. - Niedz. 730 - 1800
1718208820

Regulamin

I. Regulamin klubu – postanowienia ogólne

 1. Osoba korzystająca z oferty Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych,

 2. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność,

 3. Członkiem klubu może zostać osoba, która ukończyła 16 lat,

 4. Do korzystania z usług klubu upoważnia ważny wykupiony karnet lub wejście jednorazowe,

 5. Pracownicy Klubu są upoważnieni do identyfikacji tożsamości Klienta na podstawie dokumentu tożsamości,

 6. Nie wykorzystany karnet w terminie, traci ważność i nie podlega żadnym roszczeniom,

 7. Karnet jest imienny i nie może posługiwać się nim druga osoba,

 8. W przypadku stwierdzenia użyczenia karnetu innej osobie, klub zastrzega sobie prawo do jego anulowania,

 9. Klient wchodzący do Klubu, pozostawia karnet w recepcji. W zamian otrzymuje kluczyk do szafki w szatni,

 10. Po zakończeniu ćwiczeń, Klient zobowiązany jest do zwrotu kluczyka,

 11. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka do szafki, opłata wynosi 20 zł,

 12. Korzystający z usług Klubu, zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej,

 13. Torby i ubranie powinno być pozostawione w szafce,

 14. W Klubie obowiązuje odzież sportowa oraz czyste, pełne obuwie sportowe na zmianę,

 15. Ćwiczącego obowiązuje zasada poszanowania własności Klubu,

 16. Członkowie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone na terenie obiektu,

 17. Korzystającym z usług Klubu zabrania się: wprowadzania dzieci do lat 16 do strefy ćwiczeń, ćwiczenia z wolnymi ciężarami bez asekuracji drugiej osoby, stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych ćwiczących, wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu, żucia gumy, wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz środków anabolicznych, wstępu do obiektu pod wpływem wyżej wymienionych środków, prowadzenia treningów personalnych dla Klientów przez osoby, które nie są personelem Planet Fitness Club s.c., korzystania z urządzeń niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem, wnoszenia do strefy ćwiczeń szklanych naczyń,

 18. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku,

 19. Każda osoba korzystająca ze sprzętu jest zobowiązana do odniesienia na właściwe miejsce hantli i innych akcesoriów używanych do ćwiczeń,

 20. Za wypadki powstałe w wyniku nie przestrzegania regulaminu Właściciele i Personel klubu nie ponosi odpowiedzialności,

 21. Za przedmioty pozostawione w Klubie, Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności,

 22. Właściciele Klubu zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć, cen usług i karnetów, godzin otwarcia, oraz odmowy sprzedania karnetu osobie bez podania przyczyny,

 23. Korzystający powinni opuścić Klub przed zamknięciem obiektu,

 24. Klient wykupujący karnet do Klubu, jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,

 25. W przypadku niestosowania się do postanowień wyżej wymienionego regulaminu, karnet może zostać unieważniony.

II. Regulamin klubu – program i karty klubowe

 1. Zasady korzystania z Programu FITNET zwanego dalej Programem określa niniejszy regulamin,

 2. Użytkownikiem Programu jest Planet Fitness Club s.c., ul. Sikorskiego 15, 42-200 Częstochowa zwany dalej Klubem,

 3. Objęte Programem są karnety oraz usługi dodatkowe oferowane przez Klub,

 4. Administratorem danych zawartych w Programie jest Planet Fitness Club s.c., ul. Sikorskiego 15, 42-200 Częstochowa,

 5. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie Konta Klienta oraz akceptacja lub podpisanie wszystkich zgód marketingowych,

 6. Klient otrzymuje przypisaną do konta plastikową kartę z kodem kreskowym. Karta klubowa powinna być podpisana przez Użytkownika czytelnie imieniem i nazwiskiem,

 7. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia karty, należy uiścić opłatę w wys. 20 zł,

 8. Każdy Klient posiada swoje indywidualne konto, na którym gromadzone są dane o Kliencie oraz aktywne karnety,

 9. Weryfikacja Klienta odbywa się na podstawie: Konta Klienta i plastikowej karty członkowskiej oraz zdjęcia Użytkownika umieszczonego w programie lub okazania ważnego dokumentu tożsamości,

 10. Konto Klienta dopisywane jest do jednej karty, natomiast sprzedaż karnetów na jedną kartę jest wielokrotna,

 11. Informacja o zawieszaniu karnetów: zawieszenie karnetów do 30 dni jest bezpłatne. Jeden karnet zawieszamy na min. 7 dni i musi być aktywny min. 7 dni. Do końca ważności karnetu również musi pozostać min. 7 dni.  Zawieszenie karnetu powyżej 30 dni, a max 90 dni jest możliwe za jednorazową opłatą 30 zł. Jeśli po upływie 90 dni, karnet nie zostanie ponownie aktywowany, straci on swoją ważność. Zawieszamy karnety 30 i 90 dniowe, pozostałych nie zawieszamy.

   III. Regulamin klubu – postanowienia końcowe

 1. Planet Fitness Club s.c. zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie klubu oraz w zasadach korzystania z Programu FITNET,

 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,

 3. Regulamin został zatwierdzony przez właścicieli Planet Fitness Club s.c. i wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2021 r.